Warunki współpracy

Zapoznaj się z moim regulaminem

Gwarancja przejrzystości

W celu zagwarantowania przejrzystości, klarowności i przyjaznego charakteru współpracy poniżej zamieszczam ogólne warunki współpracy w zakresie świadczonych usług tłumaczenia języka angielskiego.

§1

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Marcin Kwiatkowski, zwany dalej Tłumaczem, świadczy usługi tłumaczeniowe, zwane dalej Zleceniem, na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientem.

§2

Cena realizacji zlecenia, termin realizacji i wszelkie inne warunki zlecenia ustalane są każdorazowo z klientem po otrzymaniu zapytania o wycenę zlecenia złożonego w formie pisemnej za pośrednictwem formularza na stronie internetowej tłumacza lub pocztą elektroniczną. Po złożeniu zapytania o wycenę zlecenia klient otrzymuje wycenę zawierającą informację o cenie i terminie realizacji. Tłumacz przystępuje do realizacji zlecenia po dokonaniu przez klienta zapłaty ceny wskazanej w wycenie na rachunek bankowy tłumacza.

§3

Cena ustalana jest z góry w oparciu o objętość tłumaczonego dokumentu, termin realizacji, zakres słownictwa zawartego w tłumaczonym dokumencie. Jednostkę rozliczeniową przy tłumaczeniu zwykłym stanowi strona rozliczeniowa licząca 1800 znaków drukarskich, łącznie ze spacjami. Jednostkę rozliczeniową przy tłumaczeniu uwierzytelnionym (tzw. przysięgłym) stanowi każde rozpoczęte 1125 znaków ze spacjami (§8 punkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego). W przypadku dokumentów sporządzonych odręcznie lub skanów i zdjęć o niskiej rozdzielczości uniemożliwiających obliczenie ilości znaków cena ustalana jest na podstawie szacunkowej oceny objętości i trudności tłumaczenia dokonywanej przez tłumacza.

W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) dokumentów kwalifikowanych przez tłumacza przysięgłego jako typowe zastosowanie ma cena nieuzależniona od ilości stron rozliczeniowych.

§4

Dokumenty do tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) można przesłać w formie skanu za pomocą formularza na stronie internetowej pocztą elektroniczną. Jeżeli zamawiający przedstawi przy odbiorze dokument oryginalny, tłumaczenie opisane zostanie jako sporządzone z oryginału. W przypadku niedostarczenia lub nieokazania oryginału dokumentu, w tłumaczeniu umieszcza się adnotację, że zostało ono sporządzone z wydruku skanu, który dołącza się do tłumaczenia.

Dokumenty do tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) można przesłać listownie. Oryginały dokumentów wraz z tłumaczeniem są wówczas zwracane klientowi pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w kancelarii we Wrocławiu.

§5

W przypadku, gdy nakład pracy potrzebny do realizacji tłumaczenia nie przekracza pięciu stron rozliczeniowych na dzień roboczy stosuje się stawkę zwykłą. W przypadku, gdy nakład pracy potrzebny do realizacji tłumaczenia wynosi sześć lub więcej stron rozliczeniowych na dzień roboczy, jak i gdy tłumaczenie pięciu lub mniej stron rozliczeniowych na być wykonane w dniu zlecenia stawkę zwykłą powiększa się o 50%.

§6

W przypadku tekstów zawierających słownictwo i terminologię specjalistyczną stawkę zwykłą powiększa się o 50%.

§7

W przypadku zleceń dla spółek i osób prowadzących działalność gospodarczą wystawiana jest faktura., która przekazywana jest w formie papierowej wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub pocztą elektroniczną wraz z tłumaczeniem zwykłym.