Tłumaczenie dokumentów urzędowych i sądowych przydatnych w razie emigracji

Podejmując decyzję o wyjeździe za granicę, trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Należy pamiętać nie tylko o praktycznej kwestii wyjazdu, ale również formalnej, by nie komplikować sobie pobytu. Warto więc zabrać ze sobą odpowiednie kwity, zaświadczenia, certyfikaty i świadectwa wraz z ich kopiami i tłumaczeniami, w tym także tłumaczenie dokumentów urzędowych ZUS, US,  dokumentów sądowych itp., które mogą okazać się niezbędne podczas pobytu w innym kraju. Do takich dokumentów będą należały:
 • zaświadczenie o zameldowaniu,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • Zaświadczenia Izby Lekarskiej,
 • ZUS-ZLA
 • ZUS A1

Zaświadczenie o zameldowaniu

Meldunek to nic innego jak zarejestrowany fakt pobytu danej osoby w określonej miejscowości, w konkretnym lokalu mieszkalnym.
Zaświadczenie o zameldowaniu i jego tłumaczenie przyda się więc głównie osobom, które posiadają nowy dowód osobisty, wydany po 1 marca 2015 roku. W takim dowodzie nie ma bowiem wzmianki o adresie zameldowania danej osoby. Jest to jednak bardzo istotna informacja np. dla każdego potencjalnego pracodawcy, chcącego podpisać z daną osobą umowę o pracę.
Zaświadczenie o zameldowaniu wydawane jest zazwyczaj od ręki, w odpowiednim urzędzie, po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku z prośbą o jego wydanie. Czas oczekiwania na dokument nie może jednak przekroczyć 7dni. Zaświadczenie o zameldowaniu wypisywane jest na podstawie rejestru mieszkańców Rejestru Dowodów Osobistych, a opłata za jego wydanie wynosi 17zł.
Mimo iż adres nie stanowi o tożsamości danej osoby, to za granicą może się przydać, gdyż wiele instytucji opiera swoje procedury na podstawie właśnie adresu klienta. Zaliczyć możemy do nich np. banki, biura rachunkowe itp.
Tłumaczenie zaświadczenia o zameldowaniu może być konieczne również w momencie chęci wyrobienia nowego dowodu za granicą poprzez złożenie wniosku na platformie ePUAP. Dowód trzeba jednak osobiście odebrać w Polsce.

Zaświadczenie o dochodach

Zaświadczenie o dochodach stanowi potwierdzenie uzyskania przychodów przez daną osobę w określonym czasie. Wydawane jest na wniosek pracownika, głównie dzięki dobrej woli pracodawcy i jego księgowej.
Zaświadczenie o zarobkach powinno zawierać:
 • dane zakładu pracy,
 • dane pracownika łącznie z numerem dowodu osobistego i adresem zamieszkania,
 • charakter wykonywanej pracy,
 • rodzaj i okres obowiązywania podpisanej umowy
 • wynagrodzenie brutto z ostatnich 3 miesięcy
 • ewentualne obciążenia narzucone na pracownika, np. przez komornika.
Tłumaczenie zaświadczenia o dochodach jest najczęściej wymagane podczas ubiegania się o pożyczkę lub kredyt za granicą. Przedłożenie go jest również niezbędne w niektórych przedszkolach i szkołach prywatnych, o miejsce w których ubiega się rodzic. W skrajnych sytuacjach zaświadczenie o dochodach może być przydatne podczas sądowej rozprawy alimentacyjnej, toczącej się za granicą lub w sytuacji ubiegania się o zapomogę w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Urząd podatkowy w Holandii wymaga tego dokumentu podczas procedury starania się o zwrot podatku.

Zaświadczenie o niekaralności

Tu sprawa jest dość oczywista. Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności trzeba przedłożyć niemal każdemu pracodawcy za granicą. Ma to zabezpieczyć firmę przed niewiarygodnymi i niepewnymi osobami, mogącymi mieć niekorzystny wpływ na rozwój firmy.
Zaświadczenie o niekaralności wydaje Krajowy Rejestr Karny prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości i poświadcza o braku konfliktu z prawem, oraz że dana osoba nigdy nie była skazana za jakiekolwiek przestępstwo.
Wniosek o zaświadczenie o niekaralności można złożyć w formie elektronicznej na platformie, udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub tradycyjnie w punkcie informacyjnym lokalnego Sądu Okręgowego. Koszt wydania takiego dokumentu do 30zł.
Osoby ubiegające się za granicą na stanowiska urzędowe, sędziowskie lub mundurowe muszą posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności. Pracodawcy przyjmujący osoby na inne stanowiska mogą, ale nie muszą wymagać przedłożenia owego dokumentu.

Zaświadczenia Izby Lekarskiej

Osoby będące lekarzami i jednocześnie chcące wykonywać swój zawód w innym kraju europejskim muszą posiadać odpowiednie Zaświadczenia Izby Lekarskiej związane z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz ich tłumaczenia przysięgłe. Stanowią one potwierdzenie tego że:
 • dany lekarz posiada prawo do wykonywania zawodu w Polsce,
 • owe prawo nie zostało wcześniej zawieszone,
 • dany lekarz nie został nigdy ukarany przez sąd lekarski,
 • nie toczy się żadne postępowanie przeciwko danemu lekarzowi o podmiocie odpowiedzialności zawodowej,
 • nie toczy się żadna sprawa wszczęta przez Okręgową Radę Lekarską,
 • danemu lekarzowi nie zagraża zawieszenie lub ograniczenie wykonywania zawodu,
 • Okręgowa Rada Lekarska nie posiada informacji, które mogą mieć wpływ na ocenę etyki lekarskiej.
Zaświadczenia Izby Lekarskiej mogą być wystawione również lekarzom, którzy posiadali prawo wykonywania zawodu w przeszłości. Wtedy w dokumencie musi być zawarta informacja określająca dany okres, którego zaświadczenia dotyczą.
Zaświadczenia Izby Lekarskiej dotyczą również stanu zdrowia lekarza, które w pełni pozwala mu na wykonywanie zawodu w innym kraju europejskim. Dokument ten wystawiany jest na podstawie orzeczenia o stanie zdrowia wydanego przez innego, upoważnionego lekarza.
Dokumentem który jest niezbędny do wykonywania zawodu za granicą jest również Zaświadczenie Izby Lekarskiej związane z uznawaniem podstawowych kwalifikacji zawodowych. Wydaje się ono jedynie lekarzom, którzy ukończyli w Polsce studia i uzyskali tytuł lekarza, odbyli odpowiedni staż podyplomowy, przystąpił do Lekarskiego Egzaminu Państwowego i uzyskał pozytywny jego wynik.

ZUS-ZLA

Tylko lekarz może decydować o tym, czy chory pracownik może wyjechać za granicę. Warto jednak wcześniej poinformować pracodawcę o braku przeciwwskazań do zmiany miejsca pobytu. By nie utracić przysługujących świadczeń chorobowych trzeba okazać pracodawcy druk ZUS-ZLA i nie wykonywać w tym czasie pracy zarobkowej, ani nie wykorzystywać zwolnienia w niezgodny sposób.
Chcąc udać się za granicę lekarz musi umieścić na druku ZUS-ZLA odpowiednią adnotację w polu dotyczącym wskazań lekarskich, udzielającą pozwolenia na wyjazd. W niektórych przypadkach taka podróż jest nawet konieczna np. jeśli choremu nie sprzyja klimat danego kraju.
Przedłużyć zwolnienie może również zagraniczny lekarz. Jednak wtedy dokument musi spełniać polskie standardy ZUS-ZLA oraz powinien zostać przetłumaczony na język polski. Warto dopilnować, aby zaświadczenie o niezdolności do pracy zawierało wszelkie dane zagranicznego zakładu leczniczego, datę i podpis z pieczątką.

ZUS A1

Formularz ZUS A1 jest dowodem obowiązywania polskiego ustawodawstwa, dotyczącego zabezpieczenia społecznego. Informuje również, czy dana osoba nie jest zobowiązana do opłacania składek w innym kraju. Dokument ZUS A1 wystawiany jest głównie w sytuacji:
 • delegowania pracownika do pracy za granicą,
 • w momencie przenoszenia działalności gospodarczej za granice RP,
 • wykonywania pracy w więcej niż jednym państwie.
Opisane sytuacje wymagają często również tłumaczenia ZUS A1 przez tłumacza przysięgłego, by uniknąć zbędnych problemów na terenie obcego kraju.
Wniosek o wydanie zaświadczenia ZUS A1 może złożyć zarówno pracodawca, pracownik jak i osoba posiadająca własną działalność. Dokument składa się z 6 bloków, przy czym ostatni blok wypełnia i poświadcza stosowna instytucja w danym państwie i tylko ona może dokonać jakichkolwiek zmian w jego treści.