Obowiązek Informacyjny

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA ORAZ POUFNOŚCI PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA KOMUNIKACJI E-MAIL:
  1. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzoną z Panią/Panem komunikacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1) jest Tłumacz przysięgły języka angielskiego Marcin Kwiatkowski. Tłumacz przysięgły języka angielskiego Marcin Kwiatkowski jest reprezentowana przez Marcin Kwiatkowski, z siedzibą przy: ul. Kazimierza Wielkiego 15/7, 50-077 Wrocław, NIP: 6922418679, REGON: 022450803. Dane kontaktowe: kontakt@punkttlumaczen.pl.
  2. Inspektor Ochrony Danych: Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marcin Kwiatkowski. Z IOD można się kontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@punkttlumaczen.pl.
  3. Odbiorca danych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest adresat niniejszego e-maila, jak również ewentualnie inni pracownicy lub współpracownicy firmy: Tłumacz przysięgły języka angielskiego Marcin Kwiatkowski. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Tłumacz przysięgły języka angielskiego Marcin Kwiatkowski zawarł(a) umowę o świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.
  4. Dobrowolność przetwarzania: Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże jednocześnie niezbędne, do udzielenia przez Tłumacz przysięgły języka angielskiego Marcin Kwiatkowski odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.
  5. Okres przetwarzania: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, do której prowadzona jest niniejsza konwersacja, najpóźniej do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.
  6. Prawa dotyczące przetwarzanych danych: Ma Pani/Pan prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym żądania ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wnoszenia prośby o ich usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania, ich przenoszenie do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych zachodzi niezgodnie z prawem), wysyłając skargę pocztą na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informacje na temat możliwości złożenia skargi w formie elektronicznej: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/153. Więcej informacji na temat złożenia skargi: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.
  7. Polityka prywatności: Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych firmy: Tłumacz przysięgły języka angielskiego Marcin Kwiatkowski zostały określone w Polityce prywatności, która znajduje się na następującej stronie internetowej: https://www.punkttlumaczen.pl/polityka-prywatnosci
  8. Klauzula poufności: informacje zawarte w niniejszym e-mailu (i załącznikach) są poufne i przeznaczone jedynie do przewidzianego odbiorcy. Jeżeli nie jest Pani/Pan osobą, która miała otrzymać niniejszego e-maila, prosimy o poinformowanie nas o tym niezwłocznie oraz skasowanie niniejszego e-maila (wraz z załącznikami). W takim przypadku zakazane jest zarówno ujawnianie treści niniejszego e-maila (oraz załączników) osobom trzecim, jak i sporządzanie jego kopii. Naruszenie powyższego zakazu stanowi działanie sprzeczne z prawem.

______________________
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane również RODO.