Tłumaczenie dyplomów, świadectw i suplementów

Dyplomy i świadectwa szkolne

Życie bywa zaskakujące i często nieprzewidywalne. Przeprowadzka lub wyjazd za granicę może wiązać się ze zmianą szkoły, pracy i miejsca zamieszkania. W takich sytuacjach niezbędne jest tłumaczenie dyplomów, świadectw ukończenia studiów czy suplementów. Nierzadko również absolwenci szkół wyższych pragną kontynuować swoją karierę w innym kraju. W takim wypadku muszą potwierdzić swoje kwalifikacje i ewentualne zdobyte doświadczenie, niezbędnymi dokumentami takimi jak na przykład:
 • School report – świadectwo szkolne
 • Provisional Results Report – wstępne/tymczasowe wyniki szkolne
 • Świadectwo dojrzałości/maturalne
 • Suplement
 • Dyplom

School report

School report to odpowiednik polskiego świadectwa szkolnego, jednak school report wydawana jest uczniom lub rodzicom od dwóch do nawet czterech razy w ciągu roku szkolnego. School report określa jakość pracy ucznia, używając odpowiedniej skali ocen, otrzymanych na zajęciach. Obecnie raport przekazywany i wydawany jest coraz częściej drogą wirtualną, przez Internet, jednak tradycyjne school report zawierają pisemne komentarze nauczycieli i wychowawców na temat zachowania i pracy ucznia.
Świadectwo szkolne praktykowane jest na całym świecie. Zawiera ono wszelkie osiągnięcia, negatywne lub pozytywne opinie oraz oceny końcowe z danych przedmiotów. Świadectwo szkolne to znaczący dokument, który trzeba przedłożyć dyrektorom szkół lub rektorom uczelni takich jak Cambridge, Oxford, Harvard, Yale, Durham, w odpowiednim tłumaczeniu, jeśli o przyjęcie do nich wnioskuje obcokrajowiec. Niektóre zakłady pracy również wymagają takiego poświadczenia odpowiedniego wykształcenia.

Provisional Results Report

Podczas przystępowania do ważnego egzaminu lub testu kwalifikacyjnego często przydaje się tymczasowe lub wczesne oświadczenie Provisional Results Report. Stanowi on o wyniku egzaminu, jednak nie jest oficjalnym dokumentem. Provisional Results Report jest zwykle kopią ostatecznego wyniku i wydawany jest przez uczelnie lub uniwersytet w nagłych sytuacjach potrzeby przedłożenia dowodu na pomyślnie zdany egzamin. Bywają skrajne przypadki, w którym wyniki na oryginalnym, końcowym dokumencie różnią się od tego widniejącego na Provisional Results Report. Są to zwykle jednorazowe i rzadkie sytuacje, jednak niektóre organy publiczne i uniwersytety zastrzegają możliwość dostarczania tymczasowych wyników, gdyż nie stanowią one dla nich wiarygodnego i pewnego dowodu wyniku.
Provisional Results Report wydawane jest często odpłatnie.
 

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo dojrzałości lub tak zwane świadectwo maturalne otrzymuje każdy uczeń, który otrzymał pozytywny wynik z egzaminu maturalnego. Na świadectwo dojrzałości składa się:
 • wyniki egzaminów zarówno pisemnych jak i ustnych,
 • wyniki egzaminów z dodatkowych przedmiotów,
 • wynik z wersji rozszerzonej egzaminu,
 • informacja o tym jaki odsetek uczniów uzyskał ten sam lub gorszy rezultat
 • 100% dla laureatów i finalistów olimpiad
 • 0% dla uczniów nie przystępujących lub unieważnionego egzaminu
Świadectwo dojrzałości wydawane jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i stanowi podstawową przepustkę do wyższego wykształcenia. Matura jednak nie jest dokumentem świadczącym o średnim wykształceniu. Taką funkcję pełni świadectwo szkolne otrzymane na koniec roku szkolnego. I odwrotnie - by ukończyć szkołę średnią, nie trzeba zdawać matury, jednak świadectwo dojrzałości to główny dokument, który należy złożyć w uczelni, uniwersytecie lub szkole policealnej, ubiegając się o przyjęcie. Wysoki wynik egzaminu może stanowić główne kryterium podczas naboru.
Aneks do świadectwa dojrzałości otrzymuje absolwent, który ponownie przystąpił do egzaminu maturalnego, chcąc rozszerzyć świadectwo o dodatkowy przedmiot lub podwyższyć wyniki z poprzednich.
Każde świadectwo szkolne lub świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Polski musi być zalegalizowane w kraju wydającym dokument, by być uznane z mocy prawa. Zasada ta również obowiązuje w przypadku kontynuowania nauki za granicą. Dobrze, jeśli kandydat postara się również o tłumaczenie świadectwa lub dyplomu.

Suplement dyplomu

Suplement dyplomu jest nieodłączną częścią dyplomu ukończenia studiów. Otrzymują go wszyscy absolwenci szkół wyższych, którzy zdołali obronić pracę dyplomową na studiach inżynierskich, licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Suplement stanowi więc bardzo ważny dokument i jest ważny tylko z dyplomem. Często określa się, że dyplom stanowi część A, a suplement – część B.
Wszystkie europejskie dyplomy powinny być jednolite i zawierać takie same informacje. Ma pomóc to w rozpoznawaniu i porównywaniu kwalifikacji na terenie innych państw. Suplement dyplomu składa się więc z preambuły i ośmiu sekcji zawierających m.in. informacje o dyplomie i jego posiadaczu, dane o poziomie nauczania i treści studiów, osiągnięte wyniki i uprawnienia.
Dyplom oraz suplement wydawane są przez głównego przedstawiciela uczelni. Zwykle towarzyszy mu uroczysta ceremonia zwana dyplomatorium. Oficjalnie i uroczyście kończy ono rok akademicki i jest wiwatem na cześć obronionych prac.
Suplement dyplomu oraz sam dyplom wydawany jest bezpłatnie. To jeden z najważniejszych dokumentów w życiu człowieka, świadczący o jego ukierunkowanym wykształceniu i wiedzy.

Świadectwo szkolne (school report), świadectwo dojrzałości czy dyplom ukończenia studiów stanowią podstawowy i główny argument dla osób szukających pracy w swoim zawodzie. Mimo iż na rynku pracy coraz częściej liczą się umiejętności, to wykształcenie nadal jest priorytetem nie tylko przy zatrudnianiu młodych, mało doświadczonych pracowników.
Tłumaczenie świadectw, dyplomów czy suplementów wymagane jest w momencie chęci podjęcia dalszej nauki lub pracy za granicą. Również takie państwa jak Kanada, Australia, USA wymagają wstępnej nostryfikacji dyplomów. Na potrzeby owego procesu również wymagane jest tłumaczenie przysięgłe.