Oferta tłumaczeń przysięgłych

Zapoznaj się z moją ofertą i zapytaj o cenę

Tłumaczenia poświadczone

Tłumaczenie poświadczone (potocznie nazywane przysięgłym) stanowi dokument opatrzony pieczęcią tłumacza przysięgłego i jego podpisem lub podpisem kwalifikowanym w przypadku wersji elektronicznej, a jego sporządzenie podlega określonym wymogom formalnym określonym w odpowiednich przepisach. Tłumaczenie obejmuje wszystkie elementy dokumentu takie, jak m.in. pieczęcie, podpisy i inne elementy. Ze względu na wymogi formalne i rangę oficjalnej dokumentacji niektóre umowy, pisma czy też dyplomy i świadectwa wymagają uwierzytelnionego przekładu, którego może dokonać jedynie tłumacz posiadający odpowiednie uprawnienia i wpisany do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Takie przekłady stanowią poświadczenie zapewniające, że dany dokument jest zgodny z oryginałem i ma pełną moc prawną, w związku z czym bez problemu będzie uznany za wiarygodny przez organy państwowe, przedsiębiorstwa czy też banki.

Tłumaczenia przysięgłe najczęściej konieczne są w przypadku wszelkiej dokumentacji potrzebnej przy załatwianiu sprawurzędowych. Są to oficjalne umowy, dokumenty sądowe, bankowe, ubezpieczeniowe i rejestracyjne, ale także zaświadczenia medyczne, akty notarialne czy też poświadczenia certyfikatów bądź świadectw.

Do takich dokumentów zalicza się dokumenty urzędowe, umowy, dokumenty samochodowe, dokumenty sądowe, dokumenty medyczne.

Tłumaczenia przysięgłe pisemne obejmuje m.in.:

 • tłumaczenia dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego (akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego za granicą)
 • tłumaczenia dokumentów urzędowych (prawa jazdy, pisma i zaświadczenia urzędowe, dowody osobiste, paszporty, decyzje administracyjne),
 • tłumaczenia dokumentów samochodowych (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, umowa kupna-sprzedaży, dowód zakupu),
 • tłumaczenia dokumentów sądowych (postanowienia, pozwy, wyroki, pisma, akty procesowe, odwołania, zaświadczenia o kradzieży, zaświadczenia o niekaralności),
 • tłumaczenia aktów notarialnych (umowa spółki, zmiany do umowy spółki, zakup nieruchomości, pełnomocnictwa)
 • tłumaczenia testamentów i innych oświadczeń woli,
 • tłumaczenia dokumentów rejestrowych (odpisy z KRS, CEIDG, REGON)
 • tłumaczenia dokumentów urzędów skarbowych (PIT, zaświadczenia o dochodach),
 • tłumaczenia umów (umowy handlowe, umowy spółek, umowy o dzieło, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne),
 • tłumaczenia z zakresu prawa pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o niezdolności do pracy, orzeczenia o niepełnosprawności),
 • tłumaczenia świadectw szkolnych, dyplomów uczelni wyższych, suplementów do dyplomów, zaświadczeń o ukończeniu kursów
 • tłumaczenia dokumentów medycznych (zaświadczenia lekarskie, zwolnienia lekarskie, historia choroby, wyniki badań),
 • tłumaczenia dokumentów technicznych (certyfikaty, normy, gwarancje, specyfikacje produktu).